Fa

جزئیات مطلب
بازگشت
بازدید وزیر محترم راه و شهرسازی از پروژه راه آهن میانه اردبیل

۱۳۹۶/۰۶/۲۵
بازدید وزیر محترم راه و شهرسازی از پروژه راه آهن میانه اردبیل

انصاری شرکت سازآب کیان پاد ۱۳۸۱ مرتبه

 خلاصه

بازدید وزیر محترم راه و شهرسازی از پروژه راه آهن میانه اردبیل
بازدید وزیر محترم راه و شهرسازی از پروژه راه آهن میانه اردبیل

درج دیدگاهدیدگاه های درج شده