Fa

رزومه و سوابق محمدرضا رضائی خواه نرگسی
بازگشت

محمدرضا رضائی خواه نرگسی

عضو هیات مدیره
کارشناسی ارشد شیلات، دکترای MDA


عضو هیات مدیره شرکت جهاد نصر حمزه