Fa

احداث سازه نگهبان و سازه اصلی ایستگاه L3 متروی تهران و تونل های طرفین
بازگشت

احداث سازه نگهبان و سازه اصلی ایستگاه L3 متروی تهران و تونل های طرفین

این پروژه مشتمل بر ایستگاهی در دوطبقه به طول 160 متر و به مساحت تقریبی 6000 مترمربع با 890 متر تونل می باشد. روش اجرای ایستگاه به صورت زیرزمینی بوده و تونل ها در دو جبهه شمالی و جنوبی با مقطع 9/35 متری در دو انتهای ایستگاه و به روش NATM اجرا می گردد.