Fa

احداث سد مخزنی کزنار و تاسیسات وابسته
بازگشت

احداث سد مخزنی کزنار و تاسیسات وابسته

سد مخزنی کزنار در شمال شرقی شهرستان الیگودرز، واقع در استان لرستان می باشد. هدف اصلی از احداث این سد، تامین آب اراضی کشاورزی روستای کزنار به مساحت 200 هکتار است. سد مذکور از جنس خاکی طبقه بندی شده و به ارتفاع 28/75 متر از بستر رودخانه می باشد.