Fa

احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی، تجهیز و نوسازی و زهکش زیرزمینی اراضی شرق شعیبیه (شوشتر)
بازگشت

احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی، تجهیز و نوسازی و زهکش زیرزمینی اراضی شرق شعیبیه (شوشتر)

شبکه آبیاری و زهکشی شرق دشت شعیبیه یکی از طرح های آبیاری دشت بزرگ کارون واقع در استان خوزستان می باشد که در منطقه ای محصور بین رودخانه های شطیط و دز، در وسعتی حدود 10 هزار هکتار واقع شده است.

مشخصات پروژه به شرح ذیل می باشد :
- احداث شبکه آبیاری به صورت کانالت
- احداث شبکه زهکش زیرزمینی
- احداص شبکه زهکش سطحی
- احداث ابنیه فنی
- تسطیح اساسی اراضی
- احداث راه های سرویس
- احداث انهار فرعی
- لوله گذاری کم فشار