Fa

دعوت به همکاری
بازگشت

شرکت جهاد نصر حمزه در نظر دارد برای تعدادی از موقعیت های شغلی از بین متقاضیان واجد شرایط استخدام بعمل آورد. لذا جهت ثبت درخواست خود نسبت به تکمیل فرم استخدام اقدام نمایید.