Fa

احداث خط یک قطار شهری کرمانشاه
بازگشت

احداث خط یک قطار شهری کرمانشاه

خط یک قطار شهری کرمانشاه در یکی از اصلی ترین خیابانهای شهر کرمانشاه قرار دارد. این پروژه مشتمل بر ۱۱۶۵ متر طول تونل شهری به قطر داخلی ۸/۷۵ متر ،۱۴۷ متر طول بخش کند و پوش (Cut&Cover).
۱۵۱ متر طول مسیر U_Wall به همرا دو رمپ دسترسی به طول کل ۳۹۵ متر طول می باشد.
احجام کی پروژه شامل ۳۵۰,۰۰۰ متر مکعب بتن ریزی، ۴,۵۷۶,۰۰۰ کیلوگرم آرماتور بندی ، ۳,۲۰۰متر طول حفاری شمع و ۴۵۱,۰۰۰ کیلوگرم مش بندی ، ۱,۰۳۳,۰۰۰ کیلوگرم قاب و لتیس می باشد.